CS-6PH

CS-6PH

$3,999.00 $3,399.00

Phono stage CS-6PH:
MM input MC input
Output voltage: 200mV (20mV Max) 200mV (20mV Max)
amplification factor: 40dB 57dB/61dB/65dB
Total Harmonic Distortion (THD): 0.05% (1kHz) 0.1% (1kHz)
Signal-to-noise ratio: 85dB (A-weighting) 70dB (A-weighting)
Input Impedance: 47kΩ 47/100/200/470/1000Ω
Input Sensitivity (RMS): 2.5mV (200mV, 1kHz) 0.12mV ~ 0.25mV (200mV, 1kHz)
input capacity: 47pF/100pF 56pF
Tube assembly: 2×6922, 2x12AX7, 2x12AT7, 2xRCA22DE4
Inputs: 1*RCA 1*RCA
Outputs: 1x RCA, 1x XLR
Output Impedance: 200Ω RCA (Unbalanced), 600Ω XLR (Balanced)
front panel: silver or black
Dimensions (W x D x H): 360 x 309.5 x 177mm
Weight: 11.5kg
Max. Input: 62W